MEDIAČNÉ DOLOŽKY K ZMLUVÁM

MEDIAČNÉ DOLOŽKY K ZMLUVÁM

1) MEDIAČNA DOLOŽKA - KONKRÉTNE URČENIE MEDIÁTORA : 

 Mediátorka  PhDr. Melánia Škovranková,  evidenčné číslo 269

Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov    a    Hlavná 11, 080 01 Prešov,

Tel./Fax: 00421-51-4520179; 7713469;   mail: mediacia@cacksaris.skwww.mediacia-sk.meu.zoznam.sk

           

Mediačná doložka

         Zmluvné strany sa súčasne vzájomne dohodli, že svoj spor vzniknutý z tejto zmluvy budú riešiť prostredníctvom dohodnutej mediátorky

PhDr. Melánii Škovrankovej, vedenej pod ev.č. 269 v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

 

V .........................., dňa ..........................

  

  -------------------------------------                             ---------------------------------

     /strana zmluvy č. 1/                                   /strana zmluvy č. 2/

 

  -------------------------------------------

  PhDr. Melánia Škovranková

mediátorka

================================================================================================

2) MEDIAČNA DOLOŽKA - ZMLUVNÉ USTANOVENIE : 

 

 Mediačná doložka

 

1.    Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa strany zmluvy na riešení nedohodnú vzájomne, uprednostnia v ďalšom konaní riešenie sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom tretej osoby, a to mediátora a riešenie sporu mediáciou v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

=================================================================================================

3) MEDIAČNÁ DOLOŽKA - VŠEOBECNA DO ZMLUVY :

 

Mediačná doložka

         Pre tento účel sa zmluvné strany zaväzujú k spoločnému výberu mediátora, resp. mediačného centra, v spolupráci s ktorým svoj spor z tejto zmluvy budú riešiť v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Výber mediátora, resp. mediačného centra podľa Zoznamu mediátorov alebo Registra mediačných centier, ktorý Zoznam resp. Register je vedený Ministerstvom spravodlivosti SR, bude zmluvnými stranami spoločne dojednaný, a to v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy k výberu mediátora resp. mediačného centra zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

 

V ……………., dňa ………………..

 

    -------------------------------------                          ---------------------------------

      /strana zmluvy č. 1/                               /strana zmluvy č. 2/

 

                                       -------------------------                               

       /mediátor/

=======================================================================================

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.