Rodinná mediácia

11.04.2010 18:17

 

Najčastejšie sa mediácia využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať mediáciu rodinnú a rozvodovú.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine. Naproti tomu rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia v tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i k tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi partnermi.

Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal negatívny vplyv na ich priaznivý vývoj.

Rodinná mediácia sa týka najmä:

 • rodinných a partnerských sporov,
 • rozvodov,
 • starostlivosti o deti,
 • styku s deťmi po rozvode,
 • vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ...


Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

 • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
 • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí
 • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom
 • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti
 • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
 • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní)
 • pre hladenie platformy pre obnovenie vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľmi a deťmi (generačné problémy v rodinách a v školách)
Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.