Účinky dohody o mediácii

25.02.2013 16:56

Účinky dohody o mediácii

V prípade, ak výsledkom mediácie je dohoda, je z hľadiska platnosti tejto dohody nevyhnutné, aby spĺňala predpoklady stanovené v § 15 ods. 1 zákona, t.j. musí byť písomná, pričom je pre osoby zúčastnené na mediácii zaväzná. Zákon exaktne nestanovuje, že túto dohodu musí spísať mediátor, pričom podľa dôvodovej správy k § 15 zákona “ strany si môžu prizvať napr. právnych zástupcov, aby dohoda mala všetky náležitosti zmluvy podľa Občianskeho zákonníka prípadne iných zákonov.“ V praxi však dohody, ktoré sú výsledkom mediácie väčšinou spisujú mediátori.

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie nie je sama o sebe exekučným titulom. Vykonateľnosť tejto dohody si však strany môžu poistiť spôsobom vymedzeným v § 15 ods 2 zákona, v zmysle ktorého : “ Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

-  spísaná vo forme notárskej zápisnice
-  schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

O potrebe legislatívnych zmien v oblasti priamej vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa v odbornej verejnosti vedie pomerne rozsiahla diskusia, pričom k zabezpečeniu vykonateľnosti týchto dohôd členské štáty EÚ nabáda aj návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach , ktorý bol v druhom čítaní schválený v Európskom parlamente dňa 23.4.2008.

K riešeniu sporov mediáciou mal prispieť aj čl. II zákona, ktorým došlo k zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorým zákon zaviedol pre súdy možnosť, aby súd odporučil účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou. V praxi však súdy túto možnosť zatiaľ využívajú pomerne málo, čo je na škodu, nakoľko efektívnejším využívaním tejto zákonnej možnosti zo strany súdov by mediácia mohla výrazne prispieť k obremeneniu súdov.

Motiváciou k využitiu mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov mala byť aj zmena zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov, ktorú zavádza čl. IV zákona, ktorý sa dopĺňa § 11 zákona o súdnych poplatkoch ods. 7 , ktorý znie : „ Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru na začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmieromv zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.”

Napokon zákon v záujme prehľadnosti spôsobu kreovania a organizácie mediačných centier a vzdelávacích inštitúcii umožňuje fyzickým i právnickým osobám ( zriaďovateľom ) zriadiť a na svoje vlastné náklady udžiavať mediačné centrá.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.