Informácie o nás 

Dovoľte osloviť Vás,

ako registrovaná mediátorka na Ministerstve spravodlivosti SR s celoštátnou pôsobnosťou sa zaoberám mimosúdnym riešením sporov v oblasti:

  • rodinnoprávnej / rodinné a partnerské spory, starostlivosť o deti, styk s deťmi po rozvode, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod. /
  • občianskoprávnej / susedské spory, spory zo zmlúv/
  • obchodnozáväzkovej dodávateľsko-odberateľské vzťahy, spoluvlastnícke vzťahy, firemné a vnútrofiremné vzťahy /
  • pracovnoprávnej /spory z pracovného pomeru/
  • verejnej a štátnej správy /problémy medzi organizaciámi, samosprávy /.

Mediácia je v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. nový a moderný spôsob mimosúdneho riešenia sporov.  Predchádza dlhodobým súdnym sporom. Predpokladom úspechu je uzatvorenie prijateľnej dohody, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 420/2004 Z.z., paragraf 15, ods. 2a,b je právne vymáhateľnou.

Charakteristické základné črty mediácie:

 * Poskytuje pomoc stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu;

* dá sa použiť kedykoľvek – pred súdnym sporom alebo arbitrážou alebo súčasne s nimi;

* nemá žiadný účinok na postavenie strán v súdnom spore alebo arbitráži, ak neuspejú pri urovnaní sporu;

* je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia;

* je dôverná;

* dá sa použiť /a používajú sa/ v celom rade sporov vrátane obchodných, rodinných/rozvodových, enviromentálnych, pracovných a susedských.

* používa sa aj v oblasti trestného práva zvyčajne pod názvom „obnovujúca spravodlivosť“.

Moje doterajšie vyriešené spory mediačného konania: 

* DOHODA manželov pred rozvodom

* DOHODA o vysporiadaní BSM

* DOHODA o priznaní a úhrade pohľadávok

* DOHODA za škodu spôsobenú na zdraví

* ...a iné... 

Mojou silnou stránkou mediátora je vytvorenie priaznivej ľudskej atmosféry a hľadanie možnosti riešenia k spokojnosti oboch zúčastnených strán. Podávam Vám pomocnú ruku svojou dôverou, nestrannosťou, ústretovosťou, empatiou a v neposlednom rade aj odbornosťou.

 

PhDr. Melánia Škovranková

 

 

 

Mediácia

III. ROZPRAVA K ZÁKONU O MEDIÁCII

09.06.2014 12:03
S cieľom prispieť k rozvoju mediácie na Slovensku...
>>

Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o mimosúdnom riešení sporov sa snažia na akademickej pôde v Prešove

30.04.2014 10:45
Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o...
>>

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii

19.12.2013 11:56
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona...
>>

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

19.12.2013 11:44
Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych...
>>

Účinky dohody o mediácii

25.02.2013 16:56
Účinky dohody o mediácii V prípade, ak...
>>

Prečo uprednostniť mediáciu pred súdom

11.04.2010 18:00
  Súdne konanie je náročné nielen z...
>>

Priebeh mediácie

11.04.2010 17:58
Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces,...
>>

Čo je mediácia ?

11.04.2010 17:54
Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná...
>>

Kto je mediátor ?

11.04.2010 17:48
Mediátor je nestranná tretia osoba, ktorá v...
>>

Civilná mediácia

Ekonomická mediácia

11.04.2010 20:19
Tam kde konfliktné situácie spôsobujú ťažkosti na...
>>

Školská mediácia

11.04.2010 18:24
  Školská, rovesnícka mediácia (peer...
>>

Firemná a obchodná mediácia

11.04.2010 18:21
  Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne...
>>

Občiansko-právna mediácia

11.04.2010 18:19
  Nezastupiteľné miesto má mediácia i v...
>>

Rodinná mediácia

11.04.2010 18:17
  Najčastejšie sa mediácia využíva pri...
>>

 

Dohoda o riešení sporu mediáciou

Kliknutím na uvedený link sa Vám otvorí súbor vo formáte pdf.:

Dohoda o riešeni sporu mediáciou.pdf (65,6 kB)

 

Osvedčenie MS SR

 

Produkty

Cenník mediácie

Cenník mediácie
Výkon...
>>

Novinky

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii

16.04.2014 13:23
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Asociácia mediátorov Slovenska Vás pozývajú na...
>>

MEDIÁCIA NA VZOSTUPE

02.12.2011 16:28
  Mediácia ako mimosúdna neformálna alternatíva riešenia sporov bola niekoľko rokov v úzadí....
>>

Mediácia v školskom prostredí

02.12.2011 16:23
Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak,...
>>

Status mediátora

02.12.2011 16:18
   Medzi základné priority a úlohy štátu patrí zabezpečenie slobodného prístupu k...
>>

Týždeň mediácie

02.12.2011 16:02
Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie . Viac -...
>>

7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU

10.09.2011 08:43
Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska, v piatok, dňa 9. 9. 2011, vo...
>>

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES do zákona o mediácii

27.05.2010 17:32
  Novela zákona o mediácii S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená...
>>

Novela zákona o mediácii v treťom čítaní SNR schválená

21.04.2010 17:44
Národná rada SR schválila dňa 9.3.2010 v treťom čítaní novelu zákona Slovenskej národnej rady...
>>

Webová prezentácia mediácia-sk bola spustená

11.04.2010 14:49
Dňa 11.4.2010 bola spustená naša nová webová prezentácia. Klientom by mala priniesť nielen...
>>

Anketa

V prípade potreby dáte prednosť MEDIÁCIÍ pred SÚDOM ?

Určite ÁNO. (115) 41%

Neviem, ale asi ÁNO. (59) 21%

Neviem, ale asi NIE. (52) 18%

Určite NIE. (56) 20%

Celkový počet hlasov: 282

Vážení užívatelia tejto internetovej stránky,

Dovoľte osloviť Vás, jestvujúcich alebo potencionálnych účastníkov rôznych sporov, ktorí si doteraz mysleli, že jedinou možnou inštitúciou, ktorá dokáže vyriešiť ich vzájomný konflikt je súd. Ponúkam Vám možnosť v skratke sa oboznámiť s novým a moderným spôsobom mimosúdneho riešenia sporov - s mediáciou. Je určená nielen tým, čo sa iba rozhodujú, či podať alebo nepodať žalobu na súd, ale aj pre tých, ktorí už tak urobili. Je menej stresové vrátiť sa z kratšej cesty nezačatím alebo nepokračovaním súdneho sporu, ale ukončiť ho mediáciou, čím získate nielen časový, ale aj finančný efekt. (súd Vám vráti časť zo zaplatených súdnych poplatkov).

 

Slovo mediácia je pôvodom z latinčiny a znamená napr. nestranný alebo rozhodca. Mediáciu možno chápať ako zásah tretej strany do nefungujúcej, poruchovej resp. žiadnej komunikácie. Je to v podstate kultivovaný dialóg dvoch strán prostredníctvom tretej osoby - mediátora.

 

Verím, že aj táto internetová stránka Vám pomôže pri rozhodovaní a že si na ňu radi kliknete a získate tak ďalšie nové informácie o mediácii.

 

PhDr. Melánia Škovranková

mediátor

 

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.