III. ROZPRAVA K ZÁKONU O MEDIÁCII

09.06.2014 12:03

S cieľom prispieť k rozvoju mediácie na Slovensku a v spoločnom záujme všeobecne podporovať napredovanie v oblasti mimosúdneho riešenia sporov ako forme zlepšenia prístupu k spravodlivosti organizuje Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v poradí už III. Rozpravu k zákonu o mediácii.

Téma : POVINNÁ MEDIÁCIA
Dátum a miesto konania: 19. júna 2014 a 20. júna 2014 na akademickej pôde GTF PU, Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešove.

Cieľ kolokvia: Zástupcovia MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY, MEDIÁTORI, NOTÁRI, SUDCOVIA, ADVOKÁTI, CIRKEVNÍ PRÁVNICI, PSYCHOLÓGOVIA a iní odborníci z teórie a praxe sú prizvaní participovať na činnosti odborného fóra zameraného na zlepšenie legislatívneho prostredia zameraného na efektívne využitie aplikačného potenciálu MEDIÁCIE.

PROGRAM  KOLOKVIA - 19. jún 2014
od 12.00 hod. Registrácia účastníkov
13:00 hod. Zahájenie 1. dňa rozpravy – GTF PU
Pozdravné slovo Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU, zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, JUDr. Pavel Hagyari – Primátor mesta Prešov
13:10 hod Rozbor aktuálnej právnej úpravy mediácie v Slovenskej republike
13:40 hod. Prezentácia aktuálnej právnej úpravy mediácie v netrestných veciach v Českej republike
14:00 hod. Prezentácia v ý s t u p o v prieskumu realizovaného Katedrou aplikovanej edukológie GTF PU medzi mediátormi a sudcami, zameraného na právnu úpravu mediácie
14:20 hod. Diskusia odborníkov na tému : Aplikačné problémy v oblasti mediácie
16:15 hod. Sumarizácia podnetov z diskusie
16:30 hod. Záver 1. dňa stretnutia


PROGRAM KOLOKVIA - 20. jún 2014
09.00 hod. Zahájenie 2. dňa rozpravy – GTF PU
Úvodné slovo - doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., prodekan GTF PU
09:10 hod. Diskusia odborníkov na témy :
POVINNÁ MEDIÁCIA
– prečo áno, prečo nie
- v ktorých krajinách je povinná mediácia zavedená, aké sú skúsenosti s jej uplatňovaním
– oblasti, v ktorých by prichádzalo do úvahy zavedenie povinnej mediácie na Slovensku
- spôsoby financovania povinnej mediácie
RODINNÁ MEDIÁCIA
– spôsoby podpory rodinnej mediácie na Slovensku
PREPOJENIE MEDIÁCIE SO SÚDNYM KONANÍM
– legislatívna úpravy
– metodické usmernenia a opatrenia MSSR
- vzdelávanie mediátorov a sudcov
10:30 hod Prestávka
10:50 hod. Diskusia odborníkov na tému :
HĽADÁME VHODNÉ FORMY PODPORY MEDIÁCIE NA SLOVENSKU
12:00 hod. Sumarizácia podnetov z diskusie
12:20 hod. Záver stretnutia

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.