Cenník mediácie

Cenník mediácie

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený nižšie nemá charakter záväzného predpisu pre našich členov (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené obvyklé ceny mediácie:

Oblasť Príklad predmetu sporu Cena
Nekomerčná
 • susedské spory, rodinné spory
 • partnerské spory, rozvody a starostlivosť o deti
 • komunitné spory, etnické problémy
 • hodinová sadzba - 20 €/hodinu
Komerčná
 • obchod, pracovno-právny vzťah, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy spoluvlastníkov, konkurz, exekúcia, iné medzi firemné vzťahy, vnútro firemné problémy finančné operácie,
 • majetok, dedičstvo, rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 130 €/hodinu
 • spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
 • spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
 • spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
 • spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
 • spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty
Štátna sféra
 • problém medzi štátnymi organizáciami
 • pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo a pod.).
 • spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 30 €/hodinu
 • spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
 • spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
 • spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
 • spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
 • spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty

 AKTUÁLNY CENNÍK - PLATNÝ OD 01.01.2012 :

* v súbore pdf.  - klikni na link: Cenník 2012.pdf (32,9 kB)

* v súbore word- klikni na link: Cenník 2012.doc (30,5 kB)

 

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.