Otázky a odpovede

Ako požiadať o mediáciu ?

 

AKO POŽIADAŤ O MEDIÁCIU?
Odpoveď :  

1.  Pokiaľ máte záujem prediskutovať konkrétny spor, vyplňte a pošlite nám formulár "Žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu" (pdf), prípadne nás kontaktujte telefonicky.

tel./fax.: 00421/51/ 7713469, 4520179;
e-mail: mediacia@cacksaris.sk

alebo navštívte osobne na adrese: CACK ŠARIŠ - Hlavná 11 Prešov resp. CACK ŠARIŠ - Námestie slobody č.56 Sabinov


Prípravu mediácie začíname v momente obdržania žiadosti aspoň od jednej zo sporiacich sa strán.
 

2.  Vašu žiadosť po obdržaní potvrdíme a dohodneme s Vami ďalšie podrobnosti.

3.  Čím rýchlejšie sa spor dostane na rokovanie u sprostredkovateľa – mediátora, tým viac pravdepodobnosť úspešného vyriešenia sporu stúpa.

4.  Vo všeobecnosti neexistujú žiadne obmedzenia pre typ a štádium sporu, v ktorom sa začne jeho riešenie formou mediácie. Jediným kritériom je, aby všetky zúčastnené sporiace sa strany prijali mediáciu ako cestu k vyriešeniu sporu.

5.  Počet strán, alebo zúčastnených jednotlivcov na mediačných stretnutiach nie je obmedzený.
 

 

Ako prebieha mediácia ?

 

AKO PREBIEHA MEDIÁCIA ?

- odpoveď :
 

1. Mediačné stretnutie organizuje a riadi mediátor v mieste, na ktorom sa sporové strany vopred dohodli. Mediátor zhrnie pred samotnou mediáciou vyjadrenia strán a všetkých dokumentov, ktoré mu strany dodali. Poskytne stranám priestor na vyjadrenie sa. Rokuje so stranami spoločne, príp. jednotlivo.

2. Dôvernosť informácií získaných počas prípravy a v priebehu mediácie je garantovaná zmluvným záväzkom v mediačnej zmluve. Z mediácie sa nevyhotovuje žiaden zvukový ani písomný záznam. Mediátor, príp. jeho asistent sú oprávnení robiť si z priebehu mediácie poznámky, ktoré sa po mediácii zničia. Každá, na mediácii zúčastnená osoba, je povinná zachovať dôvernosť informácií z mediácie a nezneužiť ich, vrátane informácie, že sa mediácia konala. Informácie získané, príp. použité v priebehu mediácie nemôžu byť použité v prípadnom súdnom spore, ibaže by právne predpisy určili inak.

3. Mediátor pomôže stranám sformulovať mediačnú dohodu, ktorá je pre nich právne záväzná. Exekučný titul takáto dohoda získa následne vo forme notárskej zápisnice, príp. ak by bol jej obsah pojatý do súdneho zmieru (ak už prebieha spor). Veľká väčšina takýchto dohôd je však splnená dobrovoľne.

4. Pripravte sa na to, že počas mediácie možno nevyriešite všetky sporné problémy, prípadne dosiahnete dohodu aj v iných oblastiach ako ste čakali. V každom prípade však bude potrebné prijímať a navrhovať kompromisy.

5. Mediáciu možno ukončiť podpisom mediačnej dohody, odstúpením strany od mediácie, alebo rozhodnutím mediátora v prípade, že pokračovanie mediácie nie je žiadúce pre dosiahnutie zmieru. Po ukončení mediácie môže prípadný, už začatý súdny spor, pokračovať riadne ďalej.

6. Náklady na odmenu mediátora sú zakotvené v mediačnej zmluve.
  
 

Aké sú nevhodné spory na mediáciu ?

Odpoveď:
 
Aj keď prostredníctvom mediácie môže byť riešená väčšina sporov, niektoré musia byť jednoznačne vylúčené z tohto procesu, pretože sú nevhodné pre mimosúdne urovnanie.
Sú to spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom a kde je nevyhnutné, aby existenciu práva určil súd. Prípady vylúčenia mediácie zahrňujú napríklad v oblasti rodinného práva vznik a zánik manželstva, určenie materstva, zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti, osvojenie.
Tiež nie je vhodné mediáciou riešiť konflikty týkajúce sa základných ľudských a ústavných práv.
 
Z mediácie by mali byť vyňaté prípady, ktoré sú:
* spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach,
* spojené so zjavnou nerovnosťou strán (finančná nerovnosť, nerovnosť pozícií),
* výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr vhodné pre psychoterapeuta,
* v rozpore so svetonázorom klientov, alebo mediátora.

Mediácia sa tiež nemôže uskutočniť v prípade ak:
* niektorý z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony,
* jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie,
* jeden z partnerov zažíva pred druhým strach (pri rodinnej mediácii),
* sa spor spája s násilím, alebo došlo k inému závažnému trestnému činu

Tiež by nebolo vhodné riešiť spor mediáciou ak si jedna strana vyslovene želá, aby rozhodnutie urobil sudca alebo rozhodca.

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.