Priebeh mediácie

11.04.2010 17:58

Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces, má tiež svoje zaužívané pravidlá a postupy. Čo teda môžete očakávať, ak máte záujem riešiť svoj spor mediáciou?

Ako prvý krok kontaktujte mediátora, ktorý posúdi, či je spor vhodný na mediáciu. Ak áno, mediátor osloví všetky strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie, ktorého priebeh je spravidla nasledovný:

  • V úvodnej časti mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu. Mal by zdôrazniť dobrovoľnosť mediácie, nestrannosť mediátora a dôvernosť všetkých informácií, ktoré sa strany a mediátor v priebehu mediácie dozvedia. Dôležité je, aby sa strany sporu na osobe mediátora zhodli a mediátor túto úlohu prijal. Dohodnú sa vzájomne pravidlá komunikácie a určí sa očakávaná dĺžka mediačného stretnutia. Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora. Napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíše.

  • Potom dostane každá strana neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Cieľom ale nie je hľadať príčiny sporu alebo vinníka, ale vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu. Na záver tejto časti mediátor preformuluje neutrálnym spôsobom vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia.

  • V ďalšom priebehu sa snažia strany spory prostredníctvom vzájomnej komunikácie o pochopenie názorov a postojov protistrany a hľadajú vzájomne prijateľné riešenie. Mediátor nikoho neobviňuje, nesúdi, nerozhoduje, kto má pravdu a kto nie, ani nerobí žiadne rozhodnutia, čo by mali strany robiť. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať problém a identifikovať vhodné riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné riešenie, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.

  • Ak napokon nájdu strany sporu riešenie, ktoré im vzájomne vyhovuje, spíše mediátor Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora končí.

Takto spísaná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali. Zároveň býva vhodné poistiť si naplnenie dohody napríklad spísaním záväzkov strán vo forme notárskej zápisnice, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred orgánmi, ktorých súdny výkon zákon pripúšťa.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.