Firemná a obchodná mediácia

11.04.2010 18:21

 

Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne riešenie sporov v komerčnej oblasti, pri riešení obchodných či zamestnaneckých sporov. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je jednoznačne fakt, že pri riešení mediáciou nedochádza k prerušeniu obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní.

Snahou mediátora je dosiahnutie dohody strán, zmieru, kompromisu, … ktorý umožňuje ďalšiu dobrú spoluprácu a kedy strany môžu zohľadniť budúce dobré vzťahy pri spoločnom obchodovaní.

Mediácia poskytuje príležitosť prekročiť čisté právne postavenie a nachádzať špecifické riešenia zodpovedajúce skutočným podobám sporu. Tento prístup založený na zhode zvyšuje šance, že akonáhle strany svoj spor vyriešia, budú schopné udržiavať bežné obchodné a osobné vzťahy.

Obchodno-právna sa týka najmä:

 • dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • spoluvlastníckych vzťahov,
 • iných firemných, či vnútrofiremných vzťahov,
 • finančných operácií,
 • zákazníckych vzťahov


Pracovno-právna mediácia sa týka najmä:

 • sporov z pracovného pomeru,
 • z kolektívnych zmlúv a pod.


Mediácia v komerčnej sfére je vhodná predovšetkým:

1. v oblasti sporov medzi firmami a orgánmi štátnej správy a samosprávy

2. v oblasti spolupráce dvoch podnikateľských subjektov:

 • pri nedodržaní zmluvných podmienok
 • pri fúziách či delení firiem
 • pri tvorbe dlhodobých zmluvných vzťahov
 • pri riešení kooperačných vzťahov
 • oblasť e-komercie


3. v oblasti vnútropodnikovej:

 • pri riešení sporov medzi spolumajiteľmi
 • pri riešení sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancami (odbory)
 • pri riešení sporov medzi jednotlivými zamestnancami
 • pri narušovaní integrity riadenia
 • pri zmenách podnikateľských zámerov, vytváraní stratégie firmy, konsolidácii či transformácii
 • pri vytváraní či zmenách podnikovej kultúry


4. v oblasti spotrebiteľských sporov:

 • pri riešení sporov medzi zákazníkom s výrobcom, predajcov
 • pri nedodržaní zmluvných podmienok predaja, garancie opráv
Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.