Webová prezentácia mediácia-sk bola spustená

11.04.2010 14:49

Dňa 11.4.2010 bola spustená naša nová webová prezentácia. Klientom by mala priniesť nielen všeobecné informácie o mediácii - mediátorov, zákonoch ale aj konkrétne rady a hlavne možnosť prvého kontaktu s mediátorom. 

Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov sa vytvoril v slovenskom právnom poriadku právny rámec pre uskutočňovanie mediačnej činnosti pri riešení sporov v civilnej (t. j. najmä občianskoprávnej a obchodnoprávnej) oblasti a zároveň tak došlo, v nadväznosti na článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa deklaruje právo každého človeka na prístup k spravodlivosti a na ustanovenia čl. 46 až 50 Ústavy SR  o práve na súdnu a inú právnu ochranu, k rozšíreniu v súčasnosti existujúcich spôsobov riešenia sporov inou ako súdnou cestou. Mediáciu ako jednu z právnych foriem alternatívneho riešenia sporov v civilnej oblasti v súčasnej dobe implikujú právne poriadky mnohých členských štátov Európskej únie (napr. Anglicko, Belgicko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Grécko a i.) a vo viacerých krajinách je už takmer bežnou súčasťou systému občianskeho súdnictva.

Mediáciou sa v medzinárodných dokumentoch rozumie mimosúdne konanie, v ktorom tretia, neutrálna osoba (mediátor) pomáha stranám, aby vyriešili svoju konfliktnú situáciu, resp. urovnali spor, ktorý vznikol alebo sa týka ich zmluvného alebo právneho vzťahu a dospeli k vzájomnej dohode. Podstata celého procesu mediácie spočíva predovšetkým v tom, že strany stoja pred mediátorom, ktorý nezohráva úlohu sudcu, nekonštatuje existenciu práva, resp. nároku na jednej či druhej strane, t. j. neaplikuje hmotné právo. Mediátor nevydáva žiadne autoritatívne rozhodnutie, ako tomu je v prípadoch  súdneho alebo rozhodcovského konania, ale výsledkom celého procesu mediácie je len dohoda oboch strán o tom, akým spôsobom vyriešia predmetný spor. Výsledkom úspešnej mediačnej činnosti je teda dohoda, nie rozhodnutie.

Mediácia a jej koncepcia v slovenskom právnom poriadku prináša okrem vyššie uvedeného mnohé ďalšie výhody oproti tradičným spôsobom riešenia sporov, ktoré spomeniem v ďalších článkoch.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.