Novela zákona o mediácii v treťom čítaní SNR schválená

21.04.2010 17:44

Národná rada SR schválila dňa 9.3.2010 v treťom čítaní novelu zákona Slovenskej národnej rady č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorou sa dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Touto novelou reagoval zákonodarca na požiadavku transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „smernica“).
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.