Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

19.12.2013 11:44

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

§ 1 ods. 2 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení upravuje možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov aj pred mediátorom (fyzická osoba, zapísaná v zozname mediátorov, na ktorej sa strany dohodli, a s ktorou uzavreli zmluvu o začatí mediácie). Mediácia ako spôsob riešenia pracovnoprávneho má svoje výhody oproti využitiu súdnej cesty, najmä v jej rýchlosti. Je oveľa rýchlejšou ako súdna cesta, nakoľko postačuje, aby sa strany dohodli na riešení ich sporu mediáciou, a vybrali si mediátora (toho môže vybrať aj jedna strana, ale druhá s výberom musí súhlasiť). Následne si mediátor so stranami dohodne stretnutie a uzavrie s nimi dohodu o začatí mediácie. V tejto dohode si strany dohodnú, že ich spor bude riešený pred daným mediátorom. Dohoda musí mať písomnú formu a podpisy strán na dohode musia byť úradne osvedčené (iba podpisy zúčastnených strán, nie mediátora). Mediácia následne začína okamihom vloženia tejto dohody do Notárskeho centrálneho registra listín.

Pri mediácii strany samé ovplyvňujú jej priebeh - vždy si s mediátorom dohadnú, kedy a ako dlho bude prebiehať stretnutie. Na rozdiel od súdneho konania, v súvislosti s ktorým nevedia ovplyvniť nič. Napríklad sa môže stať, že mediácia úspešne prebehne za oveľa kratšie obdobie než za to, za ktoré súd ani nestihne nariadiť pojednávanie.

Jediná nevýhoda tohto spôsobu je v tom, že dohoda o mediácii, ako výsledok mediácie, nie je priamo exekučným titulom. Iba ak by mala podobu súdneho zmieru alebo notárskej zápisnice, ktorá spĺňa podmienky. Pretaviť dohodu o mediácii do niektorej z uvedených podôb nie je komplikované, je však na zvážení zúčastnených strán, či tak urobia. Často totiž predmetom pracovnoprávneho sporu môže byť iba bežný spor na pracovisku, ktorý iba vyvrcholil do takejto situácie. V takých prípadoch ani nie je potrebné, aby mala dohoda o mediácii silu exekučného titulu - ťažko by sa napríklad vymáhalo, aby sa kolegovia k sebe správali slušne a neohovárali sa (práve takéto prípady sa často dostanú pred mediátora. Ide o prípady, kedy zúčastneným stranám ide skôr o dohodnutie sa za prítomnosti nestrannej osoby a mať o tom dohodu, aj keď nie so silou exekučného titulu).

Mediácia ako alternatíva k riešeniu sporov súdnou cestou sa čoraz viac rozmáha. Najmä z toho časového hľadiska, nakoľko mediácia je oveľa rýchlejšou (a často teda aj lacnejšou) cestou ako súd. Zúčastnené strany si čoraz viac uvedomujú, že takto môžu svoj spor vyriešiť rýchlejšie a tak, aby mohli aj naďalej spolu fungovať - pracovať na tom istom pracovisku bez toho, aby medzi nimi bolo napätie.

Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.