Archív článkov

III. ROZPRAVA K ZÁKONU O MEDIÁCII

09.06.2014 12:03
S cieľom prispieť k rozvoju mediácie na Slovensku a v spoločnom záujme všeobecne podporovať napredovanie v oblasti mimosúdneho riešenia sporov ako forme zlepšenia prístupu k spravodlivosti organizuje Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v spolupráci s Ministerstvom...
>>

Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o mimosúdnom riešení sporov sa snažia na akademickej pôde v Prešove

30.04.2014 10:45
Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o mimosúdnom riešení sporov sa snažia na akademickej pôde v Prešove. O ich návrhy už prejavilo záujem ministerstvo, novela zákona o mediácii naberá jasnejšie kontúry. O prienik medzi akademickou pôdou a praxou sa pokúša Gréckokatolícka teologická...
>>

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii

16.04.2014 13:23
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Asociácia mediátorov Slovenska Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii, mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve, ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2014 v Modre, Hotel Sebastian. Medzinárodná...
>>

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii

19.12.2013 11:56
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii Vydanie: PRO BONO 06/2013 Účelom návrhu novely zákona o mediácii je jej sprístupnenie širšiemu okruhu osôb. Mediácia ako mimosúdny spôsob riešenia sporov predstavuje alternatívu ku klasickému súdnemu sporu. Oproti súdnemu sporu je...
>>

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

19.12.2013 11:44
Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov § 1 ods. 2 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení upravuje možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov aj pred mediátorom (fyzická osoba, zapísaná v zozname mediátorov, na ktorej sa strany dohodli, a s ktorou uzavreli zmluvu o začatí...
>>

Účinky dohody o mediácii

25.02.2013 16:56
Účinky dohody o mediácii V prípade, ak výsledkom mediácie je dohoda, je z hľadiska platnosti tejto dohody nevyhnutné, aby spĺňala predpoklady stanovené v § 15 ods. 1 zákona, t.j. musí byť písomná, pričom je pre osoby zúčastnené na mediácii zaväzná. Zákon exaktne nestanovuje, že túto dohodu musí...
>>

MEDIÁCIA NA VZOSTUPE

02.12.2011 16:28
  Mediácia ako mimosúdna neformálna alternatíva riešenia sporov bola niekoľko rokov v úzadí. Sčasti z dôvodu, že dohoda, ktorá je výsledkom mediácie nie je sama osebe exekučným titulom a sčasti aj z dôvodu, že kultúra konsenzu, ku ktorému by mali strany sporu samé dospieť, teda by mali mať...
>>

Mediácia v školskom prostredí

02.12.2011 16:23
Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním...
>>

Status mediátora

02.12.2011 16:18
   Medzi základné priority a úlohy štátu patrí zabezpečenie slobodného prístupu k spravodlivosti ako aj spravodlivé urovnávanie sporov. V duchu týchto cieľov je úsilie zákonodarcu už dlhodobo smerované k odbremeneniu súdov, odstráneniu prieťahov v súdnom konaní ako aj k celkovému zvýšeniu...
>>

Týždeň mediácie

02.12.2011 16:02
Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie . Viac -  kliknutím na : Týždeň mediácie na Slovensku
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 24

1 | 2 | 3 >>

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.