Vážení užívatelia tejto internetovej stránky,

Dovoľte osloviť Vás, jestvujúcich alebo potencionálnych účastníkov rôznych sporov, ktorí si doteraz mysleli, že jedinou možnou inštitúciou, ktorá dokáže vyriešiť ich vzájomný konflikt je súd. Ponúkam Vám možnosť v skratke sa oboznámiť s novým a moderným spôsobom mimosúdneho riešenia sporov - s mediáciou. Je určená nielen tým, čo sa iba rozhodujú, či podať alebo nepodať žalobu na súd, ale aj pre tých, ktorí už tak urobili. Je menej stresové vrátiť sa z kratšej cesty nezačatím alebo nepokračovaním súdneho sporu, ale ukončiť ho mediáciou, čím získate nielen časový, ale aj finančný efekt. (súd Vám vráti časť zo zaplatených súdnych poplatkov).

Slovo mediácia je pôvodom z latinčiny a znamená napr. nestranný alebo rozhodca. Mediáciu možno chápať ako zásah tretej strany do nefungujúcej, poruchovej resp. žiadnej komunikácie. Je to v podstate kultivovaný dialóg dvoch strán prostredníctvom tretej osoby - mediátora. 

Verím, že aj táto internetová stránka Vám pomôže pri rozhodovaní a že si na ňu radi kliknete a získate tak ďalšie nové informácie o mediácii.

 

PhDr. Melánia Škovranková

 

Všeobecné informácie o mediácii

Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha stranám, aby riešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode.

Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok mediácie je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore.

Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je teda proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu.

Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.

Úlohou mediátora ako osoby, ktorá nemá priamy záujem na výsledku, je pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Koniec mediácie je taktiež určený pre rôzne situácie. Ak mediácia skončila úspešne, tak uzavretím dohody, ktorá je výsledkom mediácie a môže byť v ďalšej fáze potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom.

Mediácia sa teda z pravidla úspešne končí dohodou, ktorá má písomnú formu, a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

 

  • Spísaná vo forme notárskej zápisnice,
  • Schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.


Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku (§ 11 ods. 7 zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).

V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku.

 

R E K L A M A

 

Mediácia

III. ROZPRAVA K ZÁKONU O MEDIÁCII

09.06.2014 12:03
S cieľom prispieť k rozvoju mediácie na Slovensku...
>>

Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o mimosúdnom riešení sporov sa snažia na akademickej pôde v Prešove

30.04.2014 10:45
Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o...
>>

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii

19.12.2013 11:56
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona...
>>

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

19.12.2013 11:44
Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych...
>>

Účinky dohody o mediácii

25.02.2013 16:56
Účinky dohody o mediácii V prípade, ak...
>>

Prečo uprednostniť mediáciu pred súdom

11.04.2010 18:00
  Súdne konanie je náročné nielen z...
>>

Priebeh mediácie

11.04.2010 17:58
Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces,...
>>

Čo je mediácia ?

11.04.2010 17:54
Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná...
>>

Kto je mediátor ?

11.04.2010 17:48
Mediátor je nestranná tretia osoba, ktorá v...
>>

Civilná mediácia

Ekonomická mediácia

11.04.2010 20:19
Tam kde konfliktné situácie spôsobujú ťažkosti na...
>>

Školská mediácia

11.04.2010 18:24
  Školská, rovesnícka mediácia (peer...
>>

Firemná a obchodná mediácia

11.04.2010 18:21
  Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne...
>>

Občiansko-právna mediácia

11.04.2010 18:19
  Nezastupiteľné miesto má mediácia i v...
>>

Rodinná mediácia

11.04.2010 18:17
  Najčastejšie sa mediácia využíva pri...
>>

 

Dohoda o riešení sporu mediáciou

Kliknutím na uvedený link sa Vám otvorí súbor vo formáte pdf.:

Dohoda o riešeni sporu mediáciou.pdf (65,6 kB)

 

Osvedčenie MS SR

 

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.